Page content

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van De Jonge Vermogens Rendement Motor
2.Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen en bijzondere voorwaarden. De algemene bepalingen zijn niet van toepassing als daarvan in de bijzondere voorwaarden wordt afgeweken. Als de in de voorwaarden voor advertenties van toepassing verklaarde Regelen voor het Advertentiewezen op enig onderdeel afwijken van of in strijd zijn met andere hierboven genoemde voorwaarden, gelden bij uitsluiting deze andere voorwaarden.
3.Door met De Jonge Vermogens Rendement Motor een overeenkomst aan te gaan doet de andere contractant afstand van door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al mijn overeenkomsten uitsluitend de door De Jonge Vermogens Rendement Motor gehanteerde voorwaarden geldig zijn.
Offertes, totstandkoming en wijziging overeenkomst
4.Alle door De Jonge Vermogens Rendement Motor gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke bevestiging van De Jonge Vermogens Rendement Motor of door feitelijke uitvoering door De Jonge Vermogens Rendement Motor komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden De Jonge Vermogens Rendement Motor slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk per brief of email door De Jonge Vermogens Rendement Motor zijn bevestigd of feitelijk door De Jonge Vermogens Rendement Motor zijn uitgevoerd.
5.Overeengekomen levertijden zullen nooit te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie moet De Jonge Vermogens Rendement Motor schriftelijk in gebreke zijn gesteld, alvorens De Jonge Vermogens Rendement Motor in verzuim is.
6.Alle opgaven en/of vermeldingen door De Jonge Vermogens Rendement Motor met betrekking tot mijn producten en/of diensten, zoals formaat, drukprocédé, oplage, publicatiefrequentie, omvang en aard van het adressenbestand, aantallen abonnementen of omvang per nummer , oplagen, gewichten en dergelijke geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen door De Jonge Vermogens Rendement Motor van welke aard en omvang dan ook worden uitdrukkelijk voorbehouden.
7.De Jonge Vermogens Rendement Motor mag de overeengekomen tarieven en/of prijzen te allen tijde wijzigen. Als de wederpartij van De Jonge Vermogens Rendement Motor een consument is (een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) is hij of zij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.
8.Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De Jonge Vermogens Rendement Motor is in de toekomst gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan de wederpartij door te berekenen.
Betaling
9.Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen rekeningen van De Jonge Vermogens Rendement Motor netto contant binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Ieder recht op verrekening is uitgesloten.
10.Als niet tijdig wordt betaald is de wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim. De wederpartij is – onverminderd mijn overige verplichtingen – vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening een rente verschuldigd op jaarbasis over de nog openstaande bedragen van het telkens geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage, verhoogd met 2%.
11.Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle executie- en gerechtelijke proceskosten alsmede de buitengerechtelijke incasso- en administratiekosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten zijn ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 100,-.
12.De Jonge Vermogens Rendement Motor heeft altijd het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van overeenkomsten zekerheid voor de betaling of vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door De Jonge Vermogens Rendement Motor, totdat de zekerheid is verschaft en/of de vooruitbetaling door De Jonge Vermogens Rendement Motor ontvangen is.
13.Alle geleverde producten blijven eigendom van De Jonge Vermogens Rendement Motor tot het moment van ontvangst van volledige betaling aan De Jonge Vermogens Rendement Motor van hetgeen de wederpartij is verschuldigd ter zake van enige levering, inclusief de rente en kosten.
Ontbinding
14.De Jonge Vermogens Rendement Motor kan zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven en zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang de overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden, als:
a) surséance van betaling of zijn/haar faillissement door de wederpartij is aangevraagd of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of beslag wordt gelegd op enig onderdeel van zijn/haar vermogen;
b) de wederpartij zijn/haar activiteiten staakt, ophoudt zijn/haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn/haar rechtspersoonlijkheid verliest, of zijn/haar bedrijf overdraagt of fuseert;
c) één of meer verplichtingen van de wederpartij voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en hij/zij niet binnen zeven kalenderdagen deze tekortkoming heeft opgeheven na door De Jonge Vermogens Rendement Motor hiertoe schriftelijk te zijn aangemaand;
d) De Jonge Vermogens Rendement Motor de verlening van de betreffende dienst of de uitgave van het betreffende product staakt.
Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan De Jonge Vermogens Rendement Motor bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toe komende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.
Intellectuele Eigendomsrechten
15.De auteursrechten en soortgelijke rechten, waaronder intellectuele eigendomsrechten , rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten op alle door De Jonge Vermogens Rendement Motor uitgegeven publicaties en andere informatieve en digitale producten berust bij De Jonge Vermogens Rendement Motor en/of zijn licentiegevers. Niets uit de publicaties of informatieve en digitale producten van De Jonge Vermogens Rendement Motor mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van De Jonge Vermogens Rendement Motor worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, beeldplaat, magnetische schijf of band, microfilm, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem en databestanden, of op welke andere wijze dan ook mechanisch, elektronisch of anderszins.
Persoonsgegevens
16.De Jonge Vermogens Rendement Motor legt gegevens van natuurlijke personen vast voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomsten en wanneer deze personen contact hebben met De Jonge Vermogens Rendement Motor in het kader van dienstverlening. Deze gegevens worden gebruikt om personen te informeren over voor hen relevante producten en diensten van De Jonge Vermogens Rendement Motor, mijn werkmaatschappijen en zorgvuldig geselecteerde derden en om een overeenkomst uit te voeren. Als de natuurlijke persoon geen prijs stelt op deze informatie, kan dit aan De Jonge Vermogens Rendement Motor schriftelijk worden doorgeven.
Overmacht
17.Als naar het redelijk oordeel van De Jonge Vermogens Rendement Motor nakoming door De Jonge Vermogens Rendement Motor zonder tekortkoming als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten mijn macht liggende omstandigheid zal zijn of niet mogelijk is, heeft zij het recht geheel of gedeeltelijk de overeenkomst te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling te zijn gehouden.
18.Onder overmacht wordt, maar niet uitsluitend, onder meer verstaan bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, oorlog, oorlogsgevaar, opstand, molest, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, stakingen, boycot, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door De Jonge Vermogens Rendement Motor niet gevergd kan worden, dit naar redelijkheid en billijkheid.
19.Als De Jonge Vermogens Rendement Motor al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan bij het intreden van de overmacht, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij als betrof het een afzonderlijk contract gehouden deze factuur te voldoen.
Aansprakelijkheid en reclame
20.De aansprakelijkheid van De Jonge Vermogens Rendement Motor, van de personen voor wie De Jonge Vermogens Rendement Motor verantwoordelijk en/of aansprakelijk is en van de personeelsleden van De Jonge Vermogens Rendement Motor , voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen winstderving en vertragingsschade), welke aan mij toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
21.Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen ideeën, meningen en/of instructies, adviezen, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, evenwel kunnen auteurs en De Jonge Vermogens Rendement Motor op geen enkele wijze instaan voor de volledigheid of juistheid van de informatie. De Jonge Vermogens Rendement Motor en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van beslissingen en/of handelingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op zijn professionele ervaring en kennis en de te gebruiken informatie te controleren. De inhoud van advertenties is samengesteld namens of door adverteerders en wordt door De Jonge Vermogens Rendement Motor niet beoordeeld op de volledigheid , juistheid en rechtmatigheid daarvan. De Jonge Vermogens Rendement Motor aanvaardt voor de inhoud en vormgeving van advertenties dan ook geen aansprakelijkheid.
22.De wederpartij vrijwaart De Jonge Vermogens Rendement Motor voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door de wederpartij van de door De Jonge Vermogens Rendement Motor uitgegeven publicaties en andere informatieve en digitale producten, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht.
23.Reclames tegen de (order)bevestiging dienen in ieder geval binnen acht dagen na de datum van de verzending van de (order) bevestiging doch vóór de uitvoering van de overeenkomst door De Jonge Vermogens Rendement Motor schriftelijk ter kennis van De Jonge Vermogens Rendement Motor te worden gebracht.
24.Reclames tegen de uitvoering van de overeenkomst door De Jonge Vermogens Rendement Motor dienen in ieder geval binnen acht dagen na het tijdstip van ontdekking van een gebrek in de prestatie zo spoedig mogelijk schriftelijk doch dan wel binnen acht dagen na het tijdstip waarop het gebrek in de prestatie had behoren te worden ontdekt, ter kennis van De Jonge Vermogens Rendement Motor te worden gebracht, waarna alle rechten van de wederpartij vervallen jegens De Jonge Vermogens Rendement Motor.
Diversen
25.De Jonge Vermogens Rendement Motor is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde in het kader van een overdracht van (een deel van) de onderneming van De Jonge Vermogens Rendement Motor of zonder nadere toestemming van de wederpartij over te dragen aan een onderneming waarmee zij in een groep is verbonden.
26.De Jonge Vermogens Rendement Motor is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. De Jonge Vermogens Rendement Motor zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. De wederpartij is als zij de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.
27.Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient de wederpartij zowel de oude als de nieuwe gegevens ten minste veertien dagen voor de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan De Jonge Vermogens Rendement Motor door te geven.
28.Als en voor zover een bepaling van deze voorwaarden op basis van de wet jegens een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) als onredelijk bezwarend wordt beschouwd en die wederpartij vernietigt dat beding, dan treedt in de plaats van het vernietigde beding een beding dat niet onredelijk bezwarend is maar de belangen van De Jonge Vermogens Rendement Motor zo goed mogelijk beschermt.
Geschillen en toepasselijk recht
29.Alle geschillen met betrekking tot de door De Jonge Vermogens Rendement Motor gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter te Assen. De Jonge Vermogens Rendement Motor is tevens gerechtigd om een geschil met een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) voor te leggen aan de op basis van de wet relatief bevoegde rechter. Als dat een andere rechter is dan de rechter te Assen, en De Jonge Vermogens Rendement Motor legt het geschil voor aan de rechter te Assen, dan is die consument gerechtigd om binnen 6 weken nadat De Jonge Vermogens Rendement Motor zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
30.Als een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.
31.Het Nederlands recht is op alle met De Jonge Vermogens Rendement Motor gesloten overeenkomsten van toepassing.

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR ABONNEMENTEN
32.Een abonnement is een overeenkomst waarbij de wederpartij, de abonnee, zich verbindt om periodiek van De Jonge Vermogens Rendement Motor, informatie te ontvangen via een medium, tot wederopzegging door de abonnee. Abonnee verklaart zich bekent met de Algemene Voorwaarden van De Jonge Vermogens Rendement Motor op het moment van aangaan van enig abonnement.
33.Voor de duur van het abonnement krijgt de abonnee het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht tot toegang en raadpleging van de services, volgens de overeenkomst nader bepaald, op de tijden dat deze daarvoor beschikbaar is. Het gebruik mag uitsluitend plaatsvinden door middel van ontvangst en raadpleging door de abonnee of gebruiker persoonlijk.
34.Alle rechten, waaronder auteurs- en intellectuele eigendomsrechten, op de website en op de inhoud daarvan, berusten bij de eigenaar, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de website.
35.De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van eigenaar en zijn informatieleveranciers en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen aan te brengen. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, presentatie, verdeling, publicatie, verkoop, aanpassing en gebruik voor commerciele doeleinden op elk denkbare manier van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van eigenaar.
36.Het is ook verboden deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie van de website van eigenaar of aanverwante diensten in een database. Het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te doen verschijnen of anderszins openbaar te maken is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser.
37. Bij constatering van dergelijk misbruik zal per geval een bedrag van €4000,- in rekening worden gebracht + €400,- per dag dat het misbruik voortduurt. Voor het melden van genoemd misbruik zal een beloning van €1000,- uitgekeerd worden, mits de kwaadwillige geïdentificeerd is en de boete heeft betaald.

Toegang tot de Website
38.De Jonge Vermogens Rendement Motor verstrekt aan Abonnee voor iedere door Abonnee opgegeven Gebruiker, een inlogcode waarmee toegang kan worden gekregen tot bepaalde delen van de website. Gebruik van de inlogcode door Gebruiker is strikt persoonlijk en geschiedt onder verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van Abonnee. Abonnee verplicht zich tot betaling voor alle gebruik van de website dat is gemaakt met de aan haar verstrekte inlogcode (s). Abonnee verplicht zich jegens eigenaar de toepasselijkheid van deze abonnementsvoorwaarden ook op te leggen aan de door haar aangewezen Gebruiker.
39.Het is Abonnee, respectievelijk Gebruiker, niet toegestaan om de toegekende inlogcode(s) aan derden bekend te maken of door derden te laten gebruiken. Abonnee is in alle gevallen aansprakelijk voor dit ongeoorloofde gebruik van de inlogcode(s) door derden.
40.Indien De Jonge Vermogens Rendement Motor vermoedt dat sprake is van ongeoorloofd gebruik door derden, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, is zij gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging controle daarnaar bij Abonnee uit te voeren, waaraan Abonnee alle medewerking moet verlenen.

Wijzigingen
41. De Jonge Vermogens Rendement Motor is met het oog op het behoud en/of de verbetering van de kwaliteit en beveiliging van de website, gerechtigd in haar apparatuur, alsmede in de werkwijze van dienstverlening en in de informatie op de website, wijzigingen aan te brengen, waaronder voorschriften over toegangstijden, inlogcode procedures, type apparatuur, en het toevoegen of weglaten van informatie op of uit de website.

Beschikbaarheid
42.De Jonge Vermogens Rendement Motor zal jegens Abonnee alles doen om de beschikbaarheid en de bruikbaarheid van de website zo groot mogelijk te laten zijn, alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te verhelpen, zonder evenwel voor deze eigenschappen jegens Abonnee in te staan.
43.Abonnee zal geen toegang tot de websites krijgen op tijdstippen dat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de website worden verricht. De Jonge Vermogens Rendement Motor doet zijn uiterste best deze werkzaamheden te doen op tijden dat Abonnee daarvan de minste hinder ondervindt.

Apparatuur/software
44.Abonnee dient zelf en voor eigen rekening zorg te dragen voor benodigde apparatuur en andere faciliteiten die het mogelijk maken de netwerken waarop de website beschikbaar is te bereiken.
45.Abonnee dient communicatiekosten van zijn of haar datanetexploitant zelf te betalen.

Aansprakelijkheid
46.Aan verwerking van gegevens in de website en de totstandkoming van de website is naar eer en geweten en met de grootste zorg aandacht besteed. De Jonge Vermogens Rendement Motor, noch haar toeleveranciers kunnen pertinent instaan voor de juistheid en de volledigheid van informatie die in de website is verwerkt en zijn dan ook, behalve opzet of grove schuld van De Jonge Vermogens Rendement Motor of haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onvolledigheid, onjuistheid of onrechtmatigheid van de inhoud van informatie aangeboden op de website.
47.De Jonge Vermogens Rendement Motor is voor elke handeling of beslissing dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens niet verantwoordelijk
48.Informatie die van essentieel belang is voor Abonnee of Gebruiker dient altijd door Abonnee of Gebruiker op juistheid te worden gecontroleerd.
49.De Jonge Vermogens Rendement Motor is niet aansprakelijk voor het, als gevolg van een storing, niet toegankelijk of beschikbaar zijn van de website voor Abonnee.
50.Onderbrekingen , fouten in de elektronische toelevering of storingen, nooit aanleiding geven tot enige financiele compensatie.
51.De website, emails of aanverwante diensten maken een link naar andere websites die interessant zouden kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is enkel informatief en De Jonge Vermogens Rendement Motor is niet verantwoordelijk voor inhoud of gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.
52.Als enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar is, of strijdig met enige bepaling van dwingend recht, dan zal deze ongeldigheid of onafdwingbaarheid de afdwingbaarheid en geldigheid van andere bepalingen niet beinvloeden.

Looptijd
53.Abonnementen hebben een looptijd van één maand te rekenen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
54.Abonnementen worden telkens stilzwijgend tegen de dan geldende abonnementsprijs met een zelfde periode als de lopende verlengd, tenzij de abonnee het abonnement voor een gedrukte drager schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van de voor het desbetreffende abonnement geldende opzegtermijn, doch met ten minste een opzegtermijn van vier weken. Elke opzegging moet ten eerste via de website en moet ten tweede schriftelijk via brief geschieden per het einde van de lopende abonnementsperiode. De brief moet zijn voorzien van een handtekening en verstuurt naar het adres Rijnstraat 73 , 9406SC Assen.
55.Voor abonnementen die toegang geven tot de websites van De Jonge Vermogens Rendement Motor is geen aparte opzegging van toepassing. Het abonnement wordt direct beëindigd als geen betalingen meer plaats vinden.

Prijzen en tarieven
56.Alle in of op de publicaties c.q. informatieve of digitale producten door De Jonge Vermogens Rendement Motor vermelde prijzen en tarieven gelden uitsluitend voor abonnees in Nederland en België, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
57.De door de abonnee verschuldigde bedragen ingevolge een betaald abonnement dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Uitzondering hierop zijn speciale actievoorwaarden, waarbij een adspirant abonnee zonder enige betaling toegang krijgt tot dezelfde informatie gedurende een vooraf bepaalde tijd. Deze voorwaarden worden bij de actie vermeld.
58.Als het afleveradres in geval van een gedrukte drager buiten Nederland is gelegen worden door De Jonge Vermogens Rendement Motor portokosten in rekening gebracht en is De Jonge Vermogens Rendement Motor bevoegd geldende abonnementsgeld vanaf het moment van wijziging het voor het betreffende land in rekening te brengen.
59.Als een abonnee op enig moment besluit het abonnement op toegang tot de websites van De Jonge Vermogens Rendement Motor te downgraden, gaat die wijziging pas in nadat de huidige abonnementsperiode is verstreken.
60.Als een abonnee op enig moment besluit het abonnement op toegang tot de websites van De Jonge Vermogens Rendement Motor te upgraden, gaat die wijziging onmiddelijk in en zal verrekening met het lagere abonnement naar rato plaatsvinden.
61.Er geldt een 60-dagen-niet-goed-geld-terug garantie op afgenomen abonnementen en gaat in op het eerste moment dat een abonnement is afgesloten.
62.De € 50 tijdsvergoeding, die geldt als een adspirant abonnee gebruik maakt van de Testversie om te beoordelen of de systemen naar zijn of haar verwachting functioneren en daarna vindt dat de systemen van De Jonge Vermogens Rendement Motor tegenvallen, moet dit per email kenbaar maken waaraan een bevestigingsverzoek is gekoppeld. Na bevestiging door De Jonge Vermogens Rendement Motor zal het bedrag na 90 dagen worden overgeboekt op de rekening van reclamant waarmee ook de initiële betaling is gedaan waarmee de Testversie is aangeschaft. Ook moet uit de websitegebruiksdata zijn gebleken dat reclamant minimaal tien keer heeft ingelogd om de systemen goed te testen en dat er minimaal 12 uur verschil zit tussen de verschillende inlogtijdstippen.

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR ADVERTENTIES
63.Advertenties zijn aankondigingen, reclames en/of bekendmakingen van welke aard dan ook, welke in een medium worden opgenomen, en/of welke daarin, daarbij of daaraan worden gevoegd en/of gehecht. Een advertentiecontract is elke overeenkomst waarbij De Jonge Vermogens Rendement Motor zich verbindt tot plaatsing van één of meer advertenties.
Toepasselijkheid
64.Op alle aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten van De Jonge Vermogens Rendement Motor met betrekking tot advertenties zijn naast de algemene voorwaarden, de onderhavige bijzondere voorwaarden voor advertenties toepasselijk, alsmede de “Regelen voor het Advertentiewezen” van de Stichting ROTA, welke zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Amsterdam en ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
65.Met betrekking tot de vaststelling van condities en tarieven geldt het bepaalde in artikel 3 van de Regelen voor het Advertentiewezen.
66.Advertentiecontracten op termijn gaan in overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 5 van de Regelen voor het Advertentiewezen.

Advertentiecontracten
67. Het contract wordt geacht te zijn overeengekomen voor een termijn van twaalf achtereenvolgende maanden als in het advertentiecontract geen bepaalde termijn is vermeld. Het advertentiecontract heeft betrekking op tenminste de overeengekomen ruimte, tenzij in het advertentiecontract anders is vermeld en is De Jonge Vermogens Rendement Motor gerechtigd de overeengekomen ruimte te overschrijden, één en ander binnen de contractstermijn en overeenkomstig de voorwaarden. Alles onverminderd het recht van de wederpartij om tot schriftelijke opzegging van de overeenkomst over te gaan, met inachtneming van de daarvoor geldende termijn.

Betaling
68.Als en voor zover op advertentiecontracten de Regelen voor het Advertentiewezen toepasselijk zijn, geldt voor wat betreft de betaling, rente en kosten het bepaalde in artikel 17 van de Regelen voor het Advertentiewezen in afwijking van hetgeen op dit punt bepaald is in de Algemene Voorwaarden van De Jonge Vermogens Rendement Motor.

Weigering van advertenties
69.Onverminderd het bepaalde in de Algemene Voorwaarden van De Jonge Vermogens Rendement Motor en het bepaalde in artikel 12 van de Regelen voor het Advertentiewezen is De Jonge Vermogens Rendement Motor te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen de uitvoering daarvan op te schorten, opdrachten te weigeren of te annuleren zonder dat zulks op enigerlei wijze tot schadeplichtigheid van De Jonge Vermogens Rendement Motor kan leiden. Deze bevoegdheid van De Jonge Vermogens Rendement Motor geldt eveneens voor advertentiecontracten, waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven.

Aanleveren materiaal
70.De wederpartij dient overeenkomstig de aanwijzingen van De Jonge Vermogens Rendement Motor te zorgen voor tijdige aanlevering van het advertentiemateriaal. Als naar het oordeel van De Jonge Vermogens Rendement Motor het advertentiemateriaal niet, niet tijdig, niet compleet, beschadigd en/of onbruikbaar is ontvangen vervalt voor de wederpartij het recht op plaatsing, onverminderd de verplichting van de wederpartij aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen.