Page content

Disclaimer

Beleggers moeten voor het overgaan tot enige transactie de geschiktheid van de abonnementen in het licht van hun persoonlijke omstandigheden overwegen. Beleggers wordt daarnaast aangeraden professioneel advies in te winnen over hun financiële, fiscale, juridische en overige omstandigheden voor ze tot beleggen overgaan. Indien u de informatie op deze website gebruikt voor het kopen of verkopen van aandelen, opties, futures, etc. bent u zelf verantwoordelijk voor uw beslissingen.

De informatie op deze website is niet bedoeld als beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deze informatie is mijn zienswijze en is niet wetenschappelijk bewezen. Alhoewel ik de informatie, de grafieken en mijn commentaren die u op deze website en in de nieuwsbrief vindt, zo goed mogelijk probeer weer te geven, is het altijd mogelijk dat bepaalde informatie veranderd of niet meer juist blijkt te zijn.

Ik geef geen enkele garantie dat de conclusies die ik trek, op basis van mijn bevindingen, tot winst of verlies zullen leiden. Ik neem soms dezelfde posities in, maar behoud ten allen tijde het recht om grotere of kleinere aantallen van die positie in te nemen of bepaalde posities zelf niet in te nemen.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Verspreiding van deze inhoud is zonder toestemming slechts toegestaan wanneer geen wijzigingen worden aangebracht in de gepubliceerde artikelen. Deze dienen volledig te zijn en voorzien van bronvermelding.

Het is niet toegestaan om de door mij gepubliceerde informatie aan te passen, te kopiëren, verspreiden, verzenden, publiceren, vertonen, reproduceren, in licentie te geven of te verkopen. Ook het verspreiden van inloggegevens die toegang geeft tot de inhoud van abonnementen is zonder mijn schriftelijke toestemming niet toegestaan. Inloggegevens zijn gekoppeld aan een bepaald IP adres en zo te controleren op juistheid.

Aansprakelijkheid
Ik span mij in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Ik kan evenmin, hoewel ik er naar zal streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijs ikj de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Ik wijs uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Ik accepteer geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website of op basis van mijn nieuwsbrieven via email.

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door mij wordt onderzocht of geanalyseerd. Ik draag geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Ik aanvaard dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Ik behoud mij het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Mijn nieuwsbrief wordt enkel verzonden aan degenen die zich daarvoor zelf hebben aangemeld. Wanneer u onze nieuwsbrief niet meer ontvangt kan dat een gevolg zijn van een volle mailbox. Ook een overactief spamfilter kan ervoor zorgen dat u de nieuwsbrief niet (meer) ontvangt.

De ontvanger van de nieuwsbrief, of andere informatie van verzender verstrekt ondubbelzinnig toestemming aan verzender tot het verzenden van reclame (zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code).

In ieder bericht wordt de mogelijkheid verschaft om u snel en eenvoudig uit te schrijven.