Page content

Privacy Policy

Bescherming persoonsgegevens

W. de Jonge is de beheerder van de website www.vreem.nl (de “Website”) dat onderdeel is van De Jonge Vermogens Rendement Motor(DeJongeVRM). Uw persoonsgegevens worden door DeJongeVRM gebruikt om u de op de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten te leveren en om u in de gelegenheid te stellen actief van mijn website gebruik te maken. Vanzelfsprekend respecteren en waarborg ik hierbij uw privacy door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Hieronder is het volgende uiteengezet:

Wanneer persoonsgegevens worden verstrekt
Welke persoonsgegevens door DeJongeVRM worden verwerkt
Met welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt
Beveiligingsmaatregelen omtrent persoonsgegevens
Wat uw rechten zijn ten aanzien van uw persoonsgegevens
Op welke wijze deze rechten kunnen worden uitgeoefend

Wanneer worden persoonsgegevens verstrekt?
In principe hoeft u zich niet te registreren bij DeJongeVRM als u een bezoek brengt aan de Website. Indien u van bepaalde diensten gebruik wenst te maken, zoals het ontvangen van een publicatie of het aanvragen van een abonnement bij DeJongeVRM, dient u zich wel bij DeJongeVRM te registreren. DeJongeVRM zal in dat geval vragen om bepaalde gegevens te verstrekken.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Welke persoonsgegevens u dient te verstrekken is afhankelijk van de dienst waarvan u gebruik wilt maken. Het kan daarbij onder andere gaan om uw naam, e-mailadres en huisadres. Velden waar verplicht gegevens ingevoerd dienen te worden, worden aangegeven door middel van een asterisk (“*”).

Van de cliënten verzamelt DeJongeVRM de navolgende persoonlijke gegevens: naam, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, beleggingsprofiel, burgerservicenummer, vaste tegenrekening- betaalrekeningnummers en nummer identiteitsbewijs.

Van de geregistreerde gebruikers en cliënten verzamelt DeJongeVRM de navolgende persoonlijke gegevens: naam, adres, woonplaats, land, e-mailadres, telefoonnummer, beleggingsprofiel, burgerservicenummer, vaste tegenrekening, kopie legitimatiebewijs en de daarop vermelde gegevens. Deze gegevens heeft DeJongeVRM nodig om u de verschillende services aan te kunnen bieden, waaronder het in voorkomend geval verrichten van uw transacties in financiële instrumenten. DeJongeVRM zal deze gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, met uitzondering van het geval waarin gegevens op grond van een wettelijk voorschrift ter beschikking gesteld moeten worden.

Doeleinden van de gegevensverwerking
DeJongeVRM verwerkt de persoonsgegevens om gebruikers, die gebruikmaken van de op of via de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten, in de gelegenheid te stellen om actief van de Website gebruik te kunnen maken, rekening houdend met persoonlijke voorkeuren en interesses van gebruikers en de op of via de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten aan hen te kunnen leveren. De gegevens worden in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor DeJongeVRM deze heeft verkregen. Naast het bovengenoemde verwerkt DeJongeVRM uw persoonsgegevens met de hierna volgende doeleinden.

Profilering:
DeJongeVRM houdt bij welke onderwerpen of toepassingen gebruikers interesseren door, onder andere, na te gaan welke onderwerpen op de Website het meest frequent bezocht worden. Deze gegevens worden op geaggregeerde en anonieme basis verwerkt voor gebruik door DeJongeVRM. Zij zijn het beste te vergelijken met kijk- en luistercijfers op televisie en radio. U kunt hierbij bijvoorbeeld ook denken aan vergelijkende onderzoeksgegevens, zoals “gebruikers die artikelen over vermogensbeheer lezen zijn vaak ook geïnteresseerd in koersinformatie”. Op basis van deze gegevens worden bepaalde profielschetsen geformuleerd, waardoor DeJongeVRM het beste kan nagaan welke onderwerpen van de Website het meest interessant worden gevonden door de gebruikers en welke groepen van gebruikers de Website het meest raadplegen, waardoor DeJongeVRM de Website kan verbeteren en uitbreiden en de Website beter op de interesses van gebruikers kan toespitsen. Aangezien de gegevens die voor dit doel worden verwerkt, geanonimiseerd worden, is er, na anonimisering, geen sprake van persoonsgegevens. Uw privacy blijft dus gewaarborgd.

Marketingdoeleinden
Indien u via de Website gebruikmaakt van op of via de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten waarvoor u zich dient te registreren bij DeJongeVRM, kan DeJongeVRM u soms informatie toesturen over andere producten en/of diensten van DeJongeVRM die interessant voor u zouden kunnen zijn. U heeft altijd het recht om DeJongeVRM te verzoeken te stoppen met het toesturen van dergelijke informatie door een bericht te sturen naar info@DeJongeVRM.nl. In geen geval zal DeJongeVRM uw persoonsgegevens aan derden verstrekken voor hun marketingactiviteiten zonder uw expliciete toestemming.

Beveiligingsmaatregelen omtrent persoonsgegevens
DeJongeVRM draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Rechten met betrekking tot gegevens
De gebruiker heeft het recht informatie met betrekking tot zijn of haar door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen en kan vervolgens:

Deze gegevens aanvullen
Deze gegevens verbeteren
Deze gegevens laten verwijderen
Deze gegevens laten afschermen

indien deze feitelijk onjuist zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

DeJongeVRM spant zich in om uw persoonlijke informatie juist en up-to-date te houden. Mochten er zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke informatie, dan verzoeken wij u vriendelijk deze wijzigingen schriftelijk door te geven aan DeJongeVRM. Als u geen prijs meer stelt op onze aanbiedingen dan kunt u dit ook schriftelijk aan DeJongeVRM laten weten.

Wijze waarop deze rechten kunnen worden uitgeoefend
Indien u gebruik wilt maken van deze rechten of andere vragen hebt met betrekking tot het privacybeleid, kunt u een e-mail richten aan DeJongeVRM. Het e-mail adres is info@DeJongeVRM.nl.

DeJongeVRM behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze internetsite worden gepubliceerd.